Έργα - Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνηση της ιδιοκτησίας σας

Σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί ή την εξ' ολοκλήρου από την αρχή κατασκευή της εγκεκριμένης μελέτης με εξειδικευμένα συνεργεία και πιστοποιημένα υλικά.

Alex Demertzis