Ταυτότητα κτιρίου

Απαιτούμενες διαδικασίες δήλωσης ιδιοκτησιών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εκδίδονται βεβαιώσεις νομιμότητας ακινήτων όπου πλέον απαιτούνται. Σε κάθε δικαιοπραξία πραγματοποιείται αυτοψία και έλεγχος του ακινήτου εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία και σε περίπτωση αυθαιρεσιών ενημερώνεται για το κόστος και τον τρόπο νομιμοποίησης αυτών βάσει Ν.4178/2013.

Επίσης εκτελείται έλεγχος δομικής τρωτότητας βάσει νόμου.

Alex Demertzis